top of page

Подкрепа в  семейството

Консултирането включва обсъждане на проблемите на зависимостта, както заедно с пациента, така и с членовете на неговото семейство.

Семейното консултиране е начин да се осигури на пациента  среда, която го подкрепя, за да може да се освободи  трайно от  зависимостта.

Основната ни грижа при изготвянето на нашия план за лечение,  е дали  ще бъдат ефективни действията, които можем  да  предприемем в една индивидуална за конкретния случай лечебна програма.

Забележителното е, че ние се стремим не просто към прекратяване на употребата на наркотици, не само към отказване от приемане на упойващите  вещества, а  към пълно освобождаване от наркотичната зависимост  и възстановяване на социалните функции на пациента.

Това се постига с една  дългосрочна рехабилитационна програма, която изработваме през втората фаза. С нея ние целим  връщане на пациента към обичайните за него социални дейности. Ако е ученик да се върне в училище, ако е студент, да се  върне в учебния процес, ако е работник да се върне в работната  си среда.

Така, ако нашата оценка на случая е, че той е подходящ,  ние поемаме ангажимент да изготвим за него индивидуална терапевтична програма. Това е обект на втората фаза на контакта с нашата консултация.

Тази фаза протича с обсъждане на терапевтичната програма заедно с пациента и негови близки – родители или роднини. Важно е на този етап  да се изясни дали  можем  да разчитаме на подкрепа от  родителите или лица от близкото обкръжение на пациента и в каква степен.

При постигане на съгласие между нас, пациента и семейството се сключва терапевтичен договор.

Какво представлява терапевтичният договор?

Той представлява едно по-подробно формулиране и уточняване на задачите, които имат всички ангажирани в процеса страни - терапевтичният екип на консултацията, пациентът и неговите близки (родители или роднини) за изпълнението на терапевтичната програма.

В терапевтичния договор се уточняват също и размера на таксите, сроковете и начина на плащане. Той може да не е писмен.

 

След това,  се преминава към третата  фаза - фазата на изпълнение на индивидуалната терапевтична програма.

bottom of page